QUYẾT ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG

Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT


Quyết định này đề cập đến nội dung ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

Hai mươi mốt tiêu chuẩn Vệ sinh lao động để áp dụng cho các cơ sở có sử dụng lao động.

Năm nguyên tắc và bảy thông số vệ sinh lao động là những hướng dẫn cơ bản cho việc thiết kế hệ thống, vị trí lao động, máy móc, công cụ lao động và phân loại lao động.

Chi tiết văn bản: CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ

 
Thông tư về môi trường

THÔNG TƯ  26

Thông tư 26 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường .

 Áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến:

a. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quy định tại Điều 3 NĐ số 29/2011/NĐ-CP;

b. Dự án quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP; 

c. Dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điều 29 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP;

d. Dự án được đưa vào vận hành sau ngày 01 tháng 7 năm 2006 đã được cấp có thẩm quyền cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa được cấp giấy xác nhận việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Chi tiết văn bản: CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ

 
Nghị định quản lý môi trường


NGHỊ ĐỊNH 29 – Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Hiện nay, tất cả các dự án trước khi đi vào giai đoạn thi công hoạt động đều phải lập một trong những hồ sơ sau: đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Đó là quy định thể hiện trong LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

Những hồ sơ trên bao gồm các nội dung chủ yếu về các dự báo những tác động tiêu cực đến môi trường khi dự án đi vào thi công hoạt động. Qua những dự báo đó, ta có thể vạch ra những giải pháp để ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực mà dự án mang lại cho môi trường. Đồng thời, thông qua các hồ sơ về môi trường trên, chủ đầu tư sẽ cam kết thực hiện đúng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, tránh gây ra các tác động xấu, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Điều đó sẽ giúp chủ đầu tư có trách nhiệm hơn trong công cuộc bảo vệ môi trường .

Tùy theo quy mô của từng dự án, mà chủ đầu tư sẽ chọn 1 trong 3 hồ sơ về môi trường trên. Đối tượng; thời điểm lập và trình thẩm định; cấu trúc văn bản và các quy định khác về báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường được thể hiện rõ ràng và chi tiết trong NGHỊ ĐỊNH 29

Chi tiết văn bản: CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ


NGHỊ ĐỊNH 59 – Quy định về quản lý chất thải rắn

Chất thải rắn là chất thải ở thể rắn, được thải ra từ quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác. Chất thải rắn bao gồm chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại.

Chất thải rắn phát thải trong sinh hoạt cá nhân, hộ gia đình, nơi công cộng được gọi chung là chất thải rắn sinh hoạt. Chất thải rắn phát thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp, làng nghề, kinh doanh, dịch vụ hoặc các hoạt động khác thì được gọi chung là chất thải rắn công nghiệp.

Chất thải rắn nguy hại là chất thải rắn chứa các chất hoặc các hợp chất có một trong những đặc tính: phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc hoặc các độc tính nguy hại khác.

Quản lý chất thải rắn bao gồm các hoạt động quy hoạch quản lý, đầu tư xây dựng cơ sở quản lý chất thải rắn, các hoạt động phân loại, thu gom, lưu trữ, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu những tác động có hại đối với môi trường và sức khỏe con người.

NGHỊ ĐỊNH 59 quy định về hoạt động quản lý chất thải rắn, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể liên quan đến chất thải rắn.

Chi tiết văn bản: CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ


NGHỊ ĐỊNH 117 – Về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là những hành vi vi phạm các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm và theo quy định tại Nghị định này phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bao gồm:

a) Các hành vi vi phạm các quy định về lập, thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (sau đây gọi chung là báo cáo đánh giá tác động môi trường), đề án bảo vệ môi trường;

b) Các hành vi gây ô nhiễm môi trường;

c) Các hành vi vi phạm các quy định về quản lý chất thải;

d) Các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu;

đ) Các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường hoạt động du lịch, bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên;

e) Các hành vi vi phạm các quy định về thực hiện phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường và các hành vi vi phạm các quy định khác về bảo vệ môi trường.

Đối tượng bị xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả , thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, ap dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường và sử dụng thông số môi trường để xác định hành vi vi phạm hành chính, mức độ vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường… Tất cả được thể hiện chi tiết và cụ thể trong NGHI ĐỊNH 117

Chi tiết văn bản:
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ


VĂN BẢN LUẬT CHUYÊN NGÀNH

1. Luật Bảo vệ môi trường năm 2005

Môi trường là tập hợp các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.

Chính vì sự quan trọng của môi trường cho nên việc bảo vệ môi trường là vô cùng cấp thiết. Vì thế mà tại kỳ họp thứ 8, Khóa XI của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã lập ra các quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường.

Tất cả các quy định đó thể hiện trong LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chi tiết văn bản: CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ

2. Luật Tài nguyên nước năm 1998

Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của đất nước; mặt khác nước cũng có thể gây ra tai họa cho con người và môi trường.

LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC được lập ra để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi cá nhân trong việc bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

Chi tiết văn bản: CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ

3. Luật Đất đai năm 2003

Đất đai là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là nơi con người và các sinh vật khác sinh sống và phát triển. Đất đai không phải là tài sản của riêng cá nhân nào vì vậy việc quản lý, sử dụng và khai thác nó phải phù hợp với quy định của Nhà nước.

Các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được thể hiện trong LUẬT ĐẤT ĐAI.

Chi tiết văn bản: CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ

4. Luật hóa chất năm 2007

Hóa chất là vấn đề nhạy cảm. Vì vậy, đối với các cơ quan quản lý về hóa chất, các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đều phải nắm vững các quy định về LUẬT HÓA CHẤT.

Luật này quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.

Chi tiết văn bản: CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ

5. Luật Xây dựng năm 2003

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người, nhiều dự án đầu tư xây dựng các công trình vui chơi, giải trí, các nhà máy, phân xưởng, khu đô thị, khu cao ốc ngày càng nhiều.

LUẬT XÂY DỰNG được lập ra nhằm quy định về hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng.

Chi tiết văn bản: CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ

6. Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001

Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội;

LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY quy định về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, chính sách cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

Chi tiết văn bản:
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ